Wopshop.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Onze website gebruikt technische cookies om bepaalde functionaliteiten correct te laten werken, zoals het webformulier om producten te bestellen.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”: Wopshop.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Wopshop.nl, gevestigd te Lunettestraat 28, 7204NL Zutphen, kvk-nummer: 70544239.
 

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
 

Artikel 3 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Wopshop.nl en externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Omdat CCV Shop optreedt als gegevensverwerker van persoonsgegevens (orders) heeft Wopshop.nl een bewerkersovereenkomst met CCV Shop gesloten. 

Wopshop.nl gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Wopshop.nl. Wopshop.nl heeft daarom een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. 

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wopshop.nl krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Wopshop.nl heeft daartoe namelijk geen toestemming aan Google gegeven. Wopshop.nl maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor het verzamelen van klantervaringen / reviews Word uw e-mailadres gedeeld met FeedbackCompany. Ook met FeedbackCompany heeft Wopshop.nl daarom een bewerkersovereenkomst met gesloten. 

Vanwege de recente datalekken bij Facebook en een onduidelijk beleid m.b.t. het verzamelen van gegevens door Social media diensten, hebben wij besloten om geen Social Media share buttons meer op de site te plaatsen. Ook de 'Facebook pixel' code, om resultaten van Facebook advertenties te meten, is van de site verwijderd.

Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u zelf uw instellingen aanpast.

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari
Google Chrome

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 4 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@wopshop.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 

Artikel 5 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 
Artikel 6 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@wopshop.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
 
Artikel 7 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Wopshop.nl, info@wopshop.nl, 0575529844.